PORADNIA OKOŁOROZWODOWA

Pomoc dla osób, których związek rozpada się i którzy nie widzą szansy na uratowanie go, przeżywają wskutek tego kryzys psychologiczny, mają obniżony nastrój, czują się zagubione, mają poczucie jakby ich dotychczasowy świat runął w gruzach, bądź przeżywają inne silne trudne emocje, potrzebują uregulować opiekę nad wspólnymi dziećmi, przygotować je emocjonalnie do rozstania rodziców. W ramach poradni prowadzimy również mediacje rodzinne i okołorozwodowe, w których pomagamy osiągnąć porozumienie w kwestii opieki na dziećmi po rozstaniu rodziców, ustalić formę kontaktów dzieci z rodzicami oraz rozstrzygnąć wszelkie kwestie, które mogą prowadzić do konfliktu i nasilania nieporozumienia pomiędzy rodzicami. Konflikt rodzicielski nigdy nie pozostaje obojętny dla sfery psychicznej dziecka. Rozstanie rodziców jest dla dziecka najczęściej doświadczeniem trudnym emocjonalnie, jednak rozstanie w warunkach porozumienia i zgody stwarza szansę zniwelowania szkód na psychice dziecka. Nauczymy Cię w jaki sposób wspierać emocjonalnie dziecko w sytuacji rozwodu, aby umożliwić mu przystosowanie się do zmienionej sytuacji życiowej.

PROWADZIMY:

 • Pomoc psychologiczną dla osób dorosłych w kryzysie, interwencję kryzysową.
 • Poradnictwo dla rodziców w zakresie przygotowania emocjonalnego dzieci do rozwodu.
 • Poradnictwo w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców.
 • Mediacje dotyczące zorganizowania opieki nad dziećmi po rozstaniu, kontaktów z rodzicami.

Specjaliści: psycholog , pedagog, mediator rodzinny.

UWAGA: NIE ZAJMUJEMY SIĘ OPINIOWANIEM NA RZECZ SĄDÓW ORAZ PORADNCTWEM W TYM ZAKRESIE.


PORADNIA UZALEŻNIEŃ

Pomoc dla osób uzależnionych od różnych zachowań behawioralnych, od substancji psychoaktywnych, w tym od alkoholu, oraz osób współuzależnionych – żyjących w bliskich związkach emocjonalnych z osobą uzależnioną, w tym dzieci.

PROWADZIMY:

 • Terapię uzależnień dla dorosłych i młodzieży od 16 roku życia
 • Terapię współuzależnienia dla dorosłych i dzieci od 16 roku życia.
 • Grupę psychoedukacyjną dla osób współuzależnionych.

Specjaliści: psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji


PORADNIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Pomoc dzieciom i młodzieży, u których występują trudności w zachowaniu, zaburzenia emocjonalne, depresja, zaburzenia lękowe, zakłócenia w relacjach z rówieśnikami lub inne niepokojące rodziców zachowania dziecka. Pomoc dziecku rozpoczynamy od konsultacji z jego rodzicami (najlepiej z obojgiem rodziców) następnie z samym dzieckiem ( proponujemy zwykle trzy spotkania ) w celu rozpoznania problemu, postawienia właściwej diagnozy, która będzie punktem wyjścia do zorganizowania pomocy dziecku i jego rodzicom. W naszej ocenie bez zaangażowania ze strony rodziców oddziaływania wobec samego dziecka są mało skuteczne. Nasza propozycja pomocy dziecku oparta jest na rozumieniu systemowym i integracyjnym.
W konsultacji diagnostycznej uczestniczy dwóch specjalistów: psycholog lub pedagog oraz psychoterapeuta.

PROWADZIMY:

 • Konsultacje diagnostyczne.
 • Psychoterapię indywidulaną i poradnictwo dla dzieci, młodzieży.
 • Poradnictwo dla rodziców w zakresie wspierania dziecka w przeżywanych trudnościach.
 • Poradnictwo w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców.
 • Psychoterapię pary – w sytuacji zaburzeń w relacji rodzicielskiej, które wpływają na funkcjonowanie dziecka.

Specjaliści: psycholog, pedagog, psychoterapeuta.


PORADNIA PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DOROSŁYCH

Pomoc dla osób zainteresowanych zmianą w swoim życiu lub potrzebujących leczenia w sytuacji występujących objawów takich jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości. Dla osób przeżywających kryzys życiowy lub tych, którzy chcą poprawić jakość swojego życia. Oferta jest też skierowana dla par, które przeżywają kryzys w związku, mają trudności w komunikacji, rozważają rozstanie lub chcą poprawić jakość relacji i satysfakcję z bycia razem.

Psychoterapia to forma pomocy psychologicznej, która umożliwia zmiany w naszym funkcjonowaniu w celu ulepszenia życia, pozbycia się cierpienia, jest formą leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Celem psychoterapii jest poszerzanie świadomości, a dzięki temu rozwój jednostki w kierunku dojrzałości, autonomii, wolności i odpowiedzialności, poprzez integrację osobowości, wzmacnianie autentycznych potrzeb i pragnień. Aby wprowadzić zmiany w naszym życiu i w nas samych, musimy uświadomić sobie nasz aktualny sposób istnienia. To pozwala dokonywać wyborów nowych sposobów myślenia, odczuwania i działania. Dzięki pomocy psychoterapeuty uświadamiamy sobie, że mamy wpływ na to, jacy jesteśmy, jak myślimy, odczuwamy i zachowujemy się. Bierzemy więc za to odpowiedzialność, a także za zmiany, jakie decydujemy się wprowadzić.

Mamy naturalną zdolność do zaspokajania swoich wewnętrznych potrzeb, ale często pod wpływem minionych doświadczeń i decyzji nie wykorzystujemy jej. Psychoterapeuta pomaga odkryć wewnętrzne zasoby. Wspiera potrzebę samorealizacji osoby korzystającej z psychoterapii, opierając się na tym, co dzieje się w relacji psychoterapeutycznej.

Często urazy z przeszłości czy ciągnące się niedokończone sprawy ograniczają możliwości zaspokojenia aktualnych potrzeb. Nie jesteśmy w stanie nawiązać satysfakcjonujących relacji, pokonać lęku. Psychoterapeuta pomaga domknąć przeszłość – po to, aby osoba mogła lepiej korzystać z teraźniejszości.

Pomagamy osobom, które:

 • przeżywają kryzys w związku
 • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • mają niską samoocenę
 • cierpią z powodu problemów emocjonalnych
 • poszukują zrozumienia samego siebie
 • pragną poznać przyczyny swoich trudności i im przeciwdziałać
 • znajdują się w sytuacji nagłego kryzysu życiowego
 • cierpią z powodu zaburzeń psychosomatycznych
 • odczuwają dyskomfort z powodu objawów lękowych, nerwicowych, depresyjnych

Zanim zdecydujesz się na psychoterapię sprawdź czy osoba, do której się wybierasz, posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania tego zawodu: posiada ukończone czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poświadczone certyfikatem, jest członkiem towarzystwa psychoterapeutycznego określonej orientacji, w której pracuje. To gwarantuje, że na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje a także superwizuje swoją pracę. Systematyczna superwizja pracy psychoterapeuty jest wymogiem wykonywania tego zawodu.

PROWADZIMY:

 • Psychoterapię indywidulaną.
 • Psychoterapię pary.

Specjaliści: psychoterapeuta, psychoterapeuta po szkoleniu w zakresie terapii par.


WSPARCIE DLA PROFESJONALISTÓW

 • Superwizja grupowa różnych grup zawodowych.
 • Superwizja indywidulana psychoterapeutów i psychologów.

Specjaliści: superwizor psychoterapii.