Agnieszka PieczyńskaAgnieszka Pieczyńska

psychoterapeutka, superwizor, pedagog

Od 2004 r. wykonuję zawód psychoterapeuty. Szkolenie psychoterapeutyczne odbyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Ukończyłam również czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie terapii rodzin i par w ujęciu systemowym i psychodynamicznym, które prowadzi Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS w Warszawie. Poszerza to moje metody pracy o inne podejścia psychoterapeutyczne, a także daje uprawnienia do prowadzenia psychoterapii par. Prowadzę także terapię EMDR dla osób, które doświadczyły zdarzeń traumatycznych lub traum relacyjnych.

Posiadam certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG) oraz Europejskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (EAGT). W 2012 r. ukończyłam szkolenie dla superwizorów uzyskując certyfikat superwizora Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG). Uzyskane przez mnie kwalifikacje są w pełni uznane przez Ministerstwo Zdrowia. Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Posiadam uprawnienia mediatora rodzinnego. W pracy opieram się na założeniach psychoterapii humanistycznej, systemowej i psychodynamicznej. Jestem współzałożycielką Pracowni Rozwoju Self, w której zajmuję się organizacją i prowadzeniem warsztatów dla różnych grup zawodowych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z młodzieżą i rodzicami w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, z osobami uzależnionymi od narkotyków w poradni uzależnień, prowadząc psychoterapię indywidualną w poradni zdrowia psychicznego, jako wykładowca w kolegium nauczycielskim, trener warsztatów dla nauczycieli, prowadząc superwizję dla nauczycieli, asystentów rodzinnych oraz innych grup zawodowych. Od 2006 r. prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną, obecnie w Ostrołęce i w Ośrodku Psychoterapii Młodzieży Wolna Ławka w Warszawie.

Pozostaję w stałej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez towarzystwa psychologiczne, psychiatryczne i psychoterapeutyczne.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię par oraz superwizję. 


Aneta Andersz

Aneta Andersz

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Ukończyłam studia wyższe magisterskie w zakresie psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, a także studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji – pomoc dziecku i rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii organizowanego przez Szkołę Psychoterapii „DIALOG” w Warszawie. Staram się dbać o rozwój kompetencji zawodowych, uczestnicząc w szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Dorobek zawodowy zdobywałam pracując w placówkach edukacyjnych, terapeutycznych i oświatowych od 2009 r.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę terapię indywidualną dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego. Udzielam porad i konsultacji rodzicom, opiekunom prawnym.


Patrycja DrzyzgułaPatrycja Drzyzguła

psycholog, psychoterapeutka

Jestem absolwentką studiów magisterskich psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam czteroletni kurs psychoterapii w ramach Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia organizowane przez PARPA. Obecnie pozostaje w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę systemowego, a także specjalistę psychoterapii uzależnień.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradniach Leczenia Uzależnień, Zakładzie Karnym, Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi, a także Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Prowadzę terapię indywidualną, a także rodzinną, małżeńską i par. Od kilku lat pracuję z osobami uzależnionymi (uzależnienia chemiczne i behawioralne), współuzależnionymi. Pomagam również osobom m. in. które doświadczają przemocy domowej, pozostają w kryzysach życiowych, doświadczają stresu, zaburzeń emocjonalnych, adaptacyjnych, a także które zmagają się z niską samooceną, depresją, lękiem, traumą czy żałobą. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, co jest nieodłącznym elementem wykonywanego przeze mnie zawodu.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.


Daria Pawlak

psychoterapeutka, pedagog, socjoterapeuta

Pracuję w nurcie terapii humanistyczno-egzystencjalnej Gestalt, czerpiąc z terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, Terapii Schematu oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Charakter terapeutycznych oddziaływań każdorazowo dostosowuję do rodzaju przejawianych trudności oraz potrzeb i oczekiwań klienta.

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej, specjalność pedagogika resocjalizacyjna oraz studia podyplomowe Poradnictwo i Interwencja Kryzysowa na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wiedzę z zakresu psychoterapii uzyskałam uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Najważniejsze z nich to: całościowe czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (rekomendowane przez PTP ośrodki szkolące w psychoterapii) oraz szkolenie podstawowe z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, zorganizowane przez Centrum Rozwiązań w Toruniu.

Posiadam doświadczenie w pracy z grupą oraz klientem indywidualnym – zdobywałam je pracując przez kilkanaście lat w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej, odbywając praktykę w Policyjnej Izbie Dziecka w Olsztynie oraz Powiatowym Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii w Szczytnie, a także staż kliniczny na Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. W latach 2018-2022 prowadziłam praktykę psychoterapeutyczną w Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej Elmed w Szczytnie oraz w gabinecie indywidualnym.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, zgodnymi z kodeksem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanego, doświadczonego superwizora, którego kwalifikacje są w pełni uznawane przez Ministerstwo Zdrowia.

Prywatnie pasjonuje mnie skandynawska literatura kryminalna, kontemplacja muzyki – szczególnie wykonywanej na żywo oraz miłość do przedstawicieli kociego rodu…

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.


Agnieszka Janowska-SzymczykAgnieszka Janowska – Szymczyk

pedagog

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek pedagogika specjalna – resocjalizacja penitencjarna. Jestem pedagogiem z wieloletnim stażem pracy. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi i młodzieżą, przebywającymi zarówno w rodzinnej jak i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Od 2013 roku pełnię funkcję kuratora społecznego w zespole kuratorskiej służby sądowej ds. wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich, gdzie wspieram, edukuję oraz resocjalizuję osoby dorosłe jak również nieletnich, których funkcjonowanie jest nieprawidłowe. Od 2019 roku pracuję w Sądzie Okręgowym jako specjalista w zakresie pedagogiki w opiniodawczym zespole sądowych specjalistów, gdzie zajmuję się diagnozą rodzin – prowadzę badania pedagogiczne na zlecenie sądu oraz prokuratury. Podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu pedagogiki, psychologii, seksuologii.

Moja praca daje mi wiele satysfakcji i mobilizuje mnie do dalszych działań oraz zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności. W wolnym czasie lubię czytać książki, cenię rozwój osobisty, zaś moją ulubioną formą relaksu jest kontakt z przyrodą oraz spotkania z przyjaciółmi.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę poradnictwo pedagogiczne dotyczące trudności wychowawczych oraz podnoszenia kompetencji rodzicielskich. Prowadzę wsparcie dla rodziców w sytuacji rozwodu.


Aneta KowalewskaAneta Kowalewska

mediator specjalizujący się w mediacjach rodzinnych, szkolnych i administracyjnych
doktor nauk społecznych, nauczyciel akademicki

Jestem absolwentką kursów kwalifikacyjnych mediatora i mediatora szkolnego, certyfikowanym mediatorem biznesu, negocjatorem. Absolwentką kursów i szkoleń z zakresu regulacji prawnych w mediacjach, mediacji rodzinnych (zaawansowany kurs mediacji rodzinnej), mediacji online, konstruowania ugód. Jestem stałym mediatorem z Listy Mediatorów Sądu Okręgowego w Ostrołęce, a także listy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optimus Mediator. Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego i mediacji rodzinnych.

Moje motto brzmi: „Zawsze warto dążyć do porozumienia”. Lubię ludzi i umiem ich słuchać. Moja zawodowa droga dotychczas zawsze związana była z rozwiązywaniem ich problemów. Mediacje są moją pasją, głęboko wierzę w ich sens i jestem przekonana, że są znakomitym sposobem rozwiązywania konfliktów w sposób godny, życzliwy i twórczy.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę mediacje rodzinne, okołorozwodowe i rówieśnicze.


Wioletta JankowskaWioletta Jankowska

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalnością psychologia kliniczna. Od 2018 r. pracuję w Stowarzyszeniu MONAR w Ostrołęce na stanowisku psychologa. Ukończyłam szkolenie w dziedzinie uzależnienia, jestem w trakcie certyfikacji na Specjalistę Psychoterapii Uzależnień. Brałam udział w licznych szkoleniach psychologicznych, dzięki którym poszerzałam swoją wiedzę w zakresie psychopatologii i metod leczenia.

Moją pasją jest sztuka, głównie malarstwo, oraz spędzanie czasu w sposób aktywny. Moją pasją jest także moja praca, która sprawia mi najwięcej satysfakcji oraz radości.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę poradnictwo psychologiczne, terapię uzależnień i współuzależnienia.

 


Mikhail BarkovskiyMichał Barkovskiy

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji

Ukończyłem studia magisterskie na kierunkach psychologia oraz stosunki międzynarodowe, studia podyplomowe w zakresie psychologii przywództwa w praktyce, profilaktyki oraz prewencji konfliktu i przemocy. Ukończyłem także Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej. Ukończyłem Studium Terapii Uzależnień  zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i posiadam status specjalisty psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.

Pracuję w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień MONAR na stanowisku psychologa. Prowadzę konsultacje w języku polskim oraz rosyjskim.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” zajmuje się psychoedukacją, poradnictwem i indywidualną pomocą psychologiczną, wsparciem osób w kryzysie, interwencją w sytuacjach kryzysowych, terapią i wsparciem osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, współprowadzę warsztaty dla osób współuzależnionych.


Olga PolitowskaOlga Politowska

psycholog, specjalista Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie kształciłam się w zakresie psychologii ze specjalnością psychoseksuologia. Ukończyłam także kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży oraz w placówkach oświatowych, gdzie praktykowałam także współpracę z rodzicami, opiekunami prawnymi i wychowawcami.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.


Zespół uczestniczy w regularnej interwizji, specjaliści indywidualnie superwizują swoją pracę.