Agnieszka PieczyńskaAgnieszka Pieczyńska

certyfikowana psychoterapeutka, superwizorka, pedagog

Od 2004 r. wykonuję zawód psychoterapeuty. Szkolenie psychoterapeutyczne odbyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Ukończyłam również czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie terapii rodzin i par w ujęciu systemowym i psychodynamicznym, które prowadzi Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS w Warszawie. Obecnie kształcę się w metodzie EFT w pracy z parami. Poszerza to moje metody pracy o inne podejścia psychoterapeutyczne, a także daje uprawnienia do prowadzenia psychoterapii par. Prowadzę także terapię EMDR dla osób, które doświadczyły zdarzeń traumatycznych lub traum relacyjnych.

Posiadam certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG) oraz Europejskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (EAGT). W 2012 r. ukończyłam szkolenie dla superwizorów uzyskując certyfikat superwizora Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG). Uzyskane przez mnie kwalifikacje są w pełni uznane przez Ministerstwo Zdrowia. Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Posiadam uprawnienia mediatora rodzinnego. W pracy opieram się na założeniach psychoterapii humanistycznej, systemowej i psychodynamicznej. Jestem współzałożycielką Pracowni Rozwoju Self, w której zajmuję się organizacją i prowadzeniem warsztatów dla różnych grup zawodowych.  Działam aktywnie w Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt gdzie jestem członkiem Komisji Akredytacji i Certyfikacji.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z młodzieżą i rodzicami w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, z osobami uzależnionymi od narkotyków w poradni uzależnień, prowadząc psychoterapię indywidualną w poradni zdrowia psychicznego, jako wykładowca w kolegium nauczycielskim, trener warsztatów dla nauczycieli, prowadząc superwizję dla nauczycieli, asystentów rodzinnych oraz innych grup zawodowych. Od 2006 r. prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną, obecnie w Ostrołęce w Gabinecie DobroStan i w Ośrodku Psychoterapii dla  Młodzieży i Młodych Dorosłych Inne Miejsce w Warszawie.

Pozostaję w stałej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez towarzystwa psychologiczne, psychiatryczne i psychoterapeutyczne.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię par oraz superwizję. 


Aneta Andersz

Aneta Andersz

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Ukończyłam studia wyższe magisterskie w zakresie psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, a także studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji – pomoc dziecku i rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii  organizowanego przez Szkołę Psychoterapii „DIALOG” w Warszawie akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Staram się dbać o rozwój kompetencji zawodowych, uczestnicząc w szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Dorobek zawodowy zdobywałam pracując w placówkach edukacyjnych, terapeutycznych i oświatowych od 2009 r.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego. Udzielam porad psychologicznych i konsultacji rodzicom, opiekunom prawnym.


Patrycja DrzyzgułaPatrycja Drzyzguła

psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień

Jestem absolwentką studiów magisterskich psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam czteroletni kurs psychoterapii w ramach Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia organizowane przez PARPA. Obecnie pozostaje w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę systemowego, a także specjalistę psychoterapii uzależnień.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradniach Leczenia Uzależnień, Zakładzie Karnym, Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi, a także Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Prowadzę terapię indywidualną, a także rodzinną, małżeńską i par. Od kilku lat pracuję z osobami uzależnionymi (uzależnienia chemiczne i behawioralne), współuzależnionymi. Pomagam również osobom m. in. które doświadczają przemocy domowej, pozostają w kryzysach życiowych, doświadczają stresu, zaburzeń emocjonalnych, adaptacyjnych, a także które zmagają się z niską samooceną, depresją, lękiem, traumą czy żałobą. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, co jest nieodłącznym elementem wykonywanego przeze mnie zawodu.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.


Daria Pawlak

certyfikowana psychoterapeutka ( Certyfikat Psychoterapeuty EAGT) , pedagog, socjoterapeutka

Pracuję w nurcie terapii humanistyczno-egzystencjalnej Gestalt, czerpiąc z terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, Terapii Schematu oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Charakter terapeutycznych oddziaływań każdorazowo dostosowuję do rodzaju przejawianych trudności oraz potrzeb i oczekiwań klienta.

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej, specjalność pedagogika resocjalizacyjna oraz studia podyplomowe Poradnictwo i Interwencja Kryzysowa na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wiedzę z zakresu psychoterapii uzyskałam uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Najważniejsze z nich to: całościowe czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (rekomendowane przez PTP ośrodki szkolące w psychoterapii) oraz szkolenie podstawowe z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, zorganizowane przez Centrum Rozwiązań w Toruniu. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych w Akademii Humanitas: Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT).

Posiadam doświadczenie w pracy z grupą oraz klientem indywidualnym – zdobywałam je pracując przez kilkanaście lat w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej, odbywając praktykę w Policyjnej Izbie Dziecka w Olsztynie oraz Powiatowym Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii w Szczytnie, a także staż kliniczny na Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. W latach 2018-2022 prowadziłam praktykę psychoterapeutyczną w Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej Elmed w Szczytnie oraz w gabinecie indywidualnym.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, zgodnymi z kodeksem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanego, doświadczonego superwizora, którego kwalifikacje są w pełni uznawane przez Ministerstwo Zdrowia.

Prywatnie pasjonuje mnie skandynawska literatura kryminalna, kontemplacja muzyki – szczególnie wykonywanej na żywo oraz miłość do przedstawicieli kociego rodu…

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Prowadzę też sesje on- line.


Agnieszka Janowska-SzymczykAgnieszka Janowska – Szymczyk

pedagog

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek pedagogika specjalna – resocjalizacja penitencjarna. Jestem pedagogiem z wieloletnim stażem pracy. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi i młodzieżą, przebywającymi zarówno w rodzinnej jak i instytucjonalnej pieczy zastępczej.  Podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu pedagogiki, psychologii, seksuologii.

Moja praca daje mi wiele satysfakcji i mobilizuje mnie do dalszych działań oraz zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności. W wolnym czasie lubię czytać książki, cenię rozwój osobisty, zaś moją ulubioną formą relaksu jest kontakt z przyrodą oraz spotkania z przyjaciółmi.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę poradnictwo pedagogiczne dotyczące trudności wychowawczych oraz podnoszenia kompetencji rodzicielskich.


Aneta KowalewskaAneta Kowalewska

mediator specjalizujący się w mediacjach rodzinnych, szkolnych i administracyjnych
doktor nauk społecznych, nauczyciel akademicki

Jestem absolwentką kursów kwalifikacyjnych mediatora i mediatora szkolnego, certyfikowanym mediatorem biznesu, negocjatorem. Absolwentką kursów i szkoleń z zakresu regulacji prawnych w mediacjach, mediacji rodzinnych (zaawansowany kurs mediacji rodzinnej), mediacji online, konstruowania ugód. Jestem stałym mediatorem z Listy Mediatorów Sądu Okręgowego w Ostrołęce, a także listy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optimus Mediator. Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego i mediacji rodzinnych.

Moje motto brzmi: „Zawsze warto dążyć do porozumienia”. Lubię ludzi i umiem ich słuchać. Moja zawodowa droga dotychczas zawsze związana była z rozwiązywaniem ich problemów. Mediacje są moją pasją, głęboko wierzę w ich sens i jestem przekonana, że są znakomitym sposobem rozwiązywania konfliktów w sposób godny, życzliwy i twórczy.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę mediacje rodzinne, okołorozwodowe i rówieśnicze.


Wioletta JankowskaWioletta Jankowska

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalnością psychologia kliniczna. Od 2018 r. pracuję w Stowarzyszeniu MONAR w Ostrołęce na stanowisku psychologa. Ukończyłam szkolenie teoretyczne Specjalista Terapii Uzależnień, jestem w trakcie certyfikacji na Specjalistę Psychoterapii Uzależnień. Brałam udział w licznych szkoleniach psychologicznych, dzięki którym poszerzałam swoją wiedzę w zakresie psychopatologii i metod leczenia. Prowadzę warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych dla osób kończących terapię oraz osób po terapii uzależnień. Zajmuje się także szeroko pojętą pomocą, warsztatami o chorobie jaką jest uzależnienie na terenie miasta Ostrołęka. Prowadziłam edukację z zakresu uzależnień w szkołach podstawowych oraz w innych placówkach w naszym mieście. Uczestniczyłam w szkoleniu „FASD – ze strony psychologa”, a także w szkoleniu: Program Ograniczania Picia. Pracuję z osobami uzależnionymi w stopniu lekkim, które nie decydują się na całkowitą abstynencję. Posiadam także wiedzę z zakresu redukcji szkód co pozwala mi pracować z osobami głęboko uzależnionymi.

Moją pasją jest sztuka, głównie malarstwo, oraz spędzanie czasu w sposób aktywny. Moją pasją jest także moja praca, która sprawia mi najwięcej satysfakcji oraz radości.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę poradnictwo psychologiczne, terapię uzależnień i współuzależnienia.

 


Mikhail BarkovskiyMichał Barkovskiy

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji

Jestem absolwentem studiów magisterskich na kierunkach: psychologia oraz stosunki międzynarodowe. Skończyłem studia podyplomowe w zakresie profilaktyki oraz prewencji konfliktu i przemocy. Ukończyłem także Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej oraz Studium Terapii Uzależnień  zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i posiadam status specjalisty psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Obecnie uczestniczę w IV edycji studiów podyplomowych z Suicydologii – teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu profilaktyki samobójstw realizowanych przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne.

Pracuję w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień MONAR na stanowisku psychologa. Prowadzę konsultacje w języku polskim oraz rosyjskim.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” zajmuje się psychoedukacją, poradnictwem i indywidualną pomocą psychologiczną, wsparciem osób w kryzysie, interwencją w sytuacjach kryzysowych, terapią i wsparciem osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, współprowadzę warsztaty dla osób współuzależnionych.


Olga PolitowskaOlga Politowska

psycholog, specjalista Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie kształciłam się w zakresie psychologii ze specjalnością psychoseksuologia. Ukończyłam także kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jestem na pierwszym roku szkolenia  psychoterapeutycznego w nurcie humanistyczno – doświadczeniowym  akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży oraz w placówkach oświatowych, gdzie praktykowałam także współpracę z rodzicami, opiekunami prawnymi i wychowawcami.

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, terapię psychologiczną dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.


Michał Hubert Modzelan

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłem studia magisterskie z zakresu resocjalizacji i psychologii. 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne odbyłem w Instytucie Terapii Gestalt akredytowane przez organizacje europejskie: EAP (Europejskie Towarzystwo Psychoterapii) oraz EAGT (Europejskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt). Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Doświadczenie zawodowe nabyłem pracując z młodzieżą w domu dziecka oraz prowadząc Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Słoneczko dla dzieci
ze spektrum autyzmu oraz sprzężoną niepełnosprawnością. Od 2011 r. prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną pozostając w stałej superwizji.
Wciąż poszerzam swoje kwalifikacji regularnie biorąc udział w kursach i warsztatach prowadzonych przez trenerów w Polsce i za granicą. W oparciu
o doświadczenie w praktyce psychoterapeutycznej oraz kwalifikacje zawodowe w pracy trenerskiej, współpracuje ze specjalistami, wdrażając autorskie programy szkoleniowe dla menadżerów.
Szkoliłem kadrę zarządzającą Firmy UPS oraz prowadziłem cykl szkoleń „Metodologia zarządzania relacyjnego kluczem efektywności menadżera” w ramach Akademii Generali oraz Capital Service S.A.

 

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.


Anna Jaworowska

pedagog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika. Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, gdzie kształciłam się w zakresie terapii uzależnień. Uzyskałam tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień. Obecnie jestem w trakcie 3 -letniego całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapii Humanistycznej INTRA w Warszawie posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Ośrodku Terapii Uzależnień MSS w Ostrołęce, Poradni Terapii Uzależnień „Zdrowie” w Olszewo-Borki oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce. Biorę udział w szkoleniach z zakresu psychoterapii uzależnień, psychoterapii w nurcie humanistycznym. Swoja pracę poddaję regularnej superwizji.

 

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „Dobrostan” prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.


Robert Mieczkowski

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Jestem absolwentem jednolitych magisterskich studiów psychologicznych (w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie). Wiedzę
i kompetencje zawodowe poszerzałem m.in. pracując na stanowisku redaktora prowadzącego dział psychologii w jednym z warszawskich wydawnictw,
czy też w ramach Studium Podstawowej Szkoły Trenerów Biznesu, realizowanego przez firmę doradczo-szkoleniową Moderator z Wrocławia. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami zdobywałem pracując przez lata w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Uczestniczyłem w szeregu szkoleń i konferencji z zakresu pracy z rodziną w kontekście zagrożeń takich jak zachowania przemocowe i nałogowe. Od 2021 roku współpracuję z Instytutem Psychoterapii Rodzin i Par INVERSO w Białymstoku. Obecnie jestem w trakcie 5-letniego szkolenia psychoterapii systemowej akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

W wolnym czasie lubię czytać książki, spędzać czas z bliskimi oraz z przyjaciółmi poznając fascynujący świat współczesnych gier planszowych, a już najwięcej frajdy sprawia mi wdrażanie się w sztukę własnoręcznego malowania figurek do ww. gier.

 

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „DobroStan” prowadzę poradnictwo i terapię psychologiczną dla młodzieży, konsultacje z rodzicami.


Ewelina Opęchowska

psycholog

Ukończyłam studia wyższe z psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a także studia podyplomowe z zakresu: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością, Pedagogika korekcyjno–kompensacyjna i logopedia szkolna.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w placówkach terapeutycznych, oświatowych i Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Współpracuję z fundacją działającą na rzecz drugiego człowieka. Praca jest moją pasją, dlatego podchodzę do niej z pełnym zaangażowaniem, ze zrozumieniem, szacunkiem i otwartością. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje tak, aby jak najskuteczniej pomóc w sytuacjach, gdy niezbędna jest pomoc i wsparcie psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „DobroStan” prowadzę konsultacje dla rodziców oraz terapię psychologiczną dzieci i młodzieży.


Krystian Michalak

psycholog

Posiadam tytuł magistra psychologii uzyskany na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Nieustannie rozwijam się, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i webinarach z zakresu psychopatologii oraz sposobów pomocy w obszarze lęków, depresji, emocji i relacji. Aktywnie śledzę najnowsze publikacje naukowe i książkowe. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu psychotraumatologii.

Doświadczenie zawodowe zdobyłem m.in. podczas staży w klinikach PsychoMEDIC i ośrodku szkolno–wychowawczym w Ostrołęce. Obecnie pracuję jako psycholog szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce, równocześnie rozwijając się w pracy prywatnej.

 

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „DobroStan” prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne, psychoedukację dla młodzieży i dorosłych.


Anna Kotwica

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Ukończyłam jednolite studia magisterskie w zakresie psychologii na KUL-u (specjalizacja: psychologia rodziny i wychowawcza). Aktualnie jestem w trakcie
4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ponadto ukończyłam kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie, szkolenie w Ośrodku Rozwoju Edukacji uprawniające do prowadzenia warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz szkolenie uprawniające do prowadzenia warsztatów rozwojowych dla osób dorosłych „Błogosławmy Sobie” i dla rodziców oraz wychowawców „Błogosławmy Dzieciom”.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Rodzinnej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, współprowadząc warsztaty rozwoju osobistego i warsztaty umiejętności wychowawczych. Obecnie pracuję jako psycholog w Centrum Zdrowia Psychicznego oraz prowadzę swój własny gabinet. W swojej pracy łączę podejście humanistyczno-doświadczeniowe, Porozumienie bez Przemocy M. Rosenberga (NVC) oraz szeroko pojętą neuronaukę (m.in.: SELF – REG, Teoria Poliwagalna).

 

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „DobroStan” prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, konsultacje psychologiczne i wychowawcze.


Agnieszka Orłowska

dietetyk kliniczny

Ukończyłam studia magisterskie na Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, specjalność dietetyka kliniczna. Od 6 lat prowadzę Poradnię Dietetyczną Kale. Jestem dietetykiem klinicznym w Przychodni Lekarskiej NZOZ. Organizuję konsultacje, wykłady, warsztaty i szkolenia z zakresu dietetyki klinicznej.

Specjalizuję się w dietoterapii pacjentów z nadwagą i otyłością, w chorobie refluksowej przełyku, insulinooporności, cukrzycy, PCOS, endometriozie, nadciśnieniu tętniczym, diecie obniżającej cholesterol i trójglicerydy, niedowadze, chorobach tarczycy, astmie i POChP, dnie moczanowej, problemach skórnych, hipoglikemii reaktywnej, anemii oraz diecie w sporcie.

W swojej pracy pomagam pacjentom zrozumieć fizjologiczne działanie i wpływ produktów spożywczych na nasze samopoczucie, poziom energii, kompulsywne jedzenie słodyczy, produktów cukropodobnych oraz błędy żywieniowe prowadzące do kompulsywnego jedzenia. Opieram się na Evidence Based Medicine czyli medycynie opartej na dowodach naukowych. Wykorzystuję wiedzę popartą badaniami naukowymi dotyczącymi wpływu diety, jednostek chorobowych, niedoborów żywieniowych na stan psychiczny pacjenta, a także wpływ chorób jelit typu IBS, celiakia i mikrobiomu jelitowego na funkcjonowanie mózgu poprzez oś jelito-mózg.

 

W Gabinecie Psychologicznym i Psychoterapii „DobroStan” zajmuję się dietoterapią chorób dietozależnych, niedoborów żywieniowych oraz chorób jelit, powiązanych ze stanem psychicznym pacjenta, a także wsparciem w redukcji/zwiększaniu masy ciała, poprawie stanu zdrowia i kondycji psychicznej.

 


Zespół uczestniczy w regularnej interwizji, specjaliści indywidualnie superwizują swoją pracę.