Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że przetwarzam Pani/Pana dane osobowe.

Troska o poufność powierzonych przez Panią/Pana danych jest dla mnie kluczowa. Stosuję wymogi prawa, w tym RODO, a także dbam w sposób praktyczny, aby Pani/Pana dane osobowe były w pełni bezpieczne. Zakres i szczegóły przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przedstawiam poniżej. W razie jakichkolwiek pytań, czy uwag proszę  o kontakt ze mną.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Pieczyńska  psychoterapeuta, 07-710 Ostrołęka ul. Cicha 5, NIP: 758-156-70-24, tel. 605 657 077.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się ze mną kontaktować telefonicznie: 605 657 077 lub mailowo: kontakt@psychoterapia.ostroleka.pl.

2. Cele przetwarzania

Przetwarzam Pana/Pani dane osobowe w celu:

 1. świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
 2. zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. wynikającym z mojego uzasadnionego interesu, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 5. ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane szczególnych kategorii, w tym dane o stanie zdrowia, przetwarzam na podstawie Pani/Pana zgody.

3. Kategorie danych, które nie są przetwarzane

Nie są przetwarzane dane, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, także za pomocą środków komunikacji na odległość, a zwłaszcza bez odrębnej zgody nie będzie utrwalany Pani/Pana wizerunek ani głos. W obrębie mojego gabinetu nie jest stosowany monitoring wizyjny.

4. Odbiorcy danych

Mogę przekazywać Pana/Pani dane osobowe swoim zaufanym współpracownikom, takim jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, statystyczne, archiwizacyjne, platforma do konsultacji online. 

Dane wrażliwe, na których przetwarzanie została wyrażona Pani/Pana zgoda, będą udostępniane wyłącznie w realizacji procesu superwizji, na podstawie odrębnej umowy zawartej przeze mnie z superwizorem, w którym to procesie superwizji współpracuję z bardziej doświadczonym psychoterapeutą praktykiem, jako superwizorem, lub innymi psychoterapeutami, jako superwizorami / uczestnikami superwizji grupowej, aby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, aby zapewnić Pani/Pana bezpieczeństwo przy toczącej się psychoterapii.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności dotyczące utrzymania infrastruktury informatycznej, istnieje możliwość przekazywania danych osobowych poza Polskę / Unię Europejską / Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak standardowe klauzule umowne, reżim Privacy Shield lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.

6. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres podany poniżej:

 • dane pozyskane w celu zawarcia umowy przez okres negocjowania umowy, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Pan/Pani ze mną kontaktował/a w sprawie jej zawarcia,
 • dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 • dane pozyskane w celu marketingowym, aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, lub cofnięcia zgody lub gdy AD samodzielnie ustali, że się zdezaktualizowały,
 • podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody albo gdy wspólnie ustalimy lub gdy ja ustalę, że dane się zdezaktualizowały,
 • dane wrażliwe, które Pani/Pan udostępni, dla potrzeb kontaktu przechowywane są przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub ustalę, że się zdezaktualizowały,
 • poza tym dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony przed roszczeniami (w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz w celu uniknięcia konfliktu interesów w mojej pracy przez okres przedawnienia roszczeń.

7. Pani/Pana prawa

Przysługują Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych. (Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, aby zostały usunięte.)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych. (Może Pani/Pan zażądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem przechowywane są nieprawidłowe dane lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli Pani/Pan nie chce, aby zostały usunięte, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  • Sprzeciw „marketingowy”. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – dane nie będą przetwarzane w tym celu.
  • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej. Musi Pani/Pan wtedy wskazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przeze przetwarzania objętego sprzeciwem. AD zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykażą, że podstawy przetwarzania Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że dane te są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych; (Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Pani/Pana dotyczące, dostarczone na podstawie umowy lub zgody. Może też Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.)
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; (Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.)
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; (W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.)

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. 

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie poda mi Pani/Pan danych podstawowych, identyfikujących przy transakcji w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza od strony podatkowej, to w takim przypadku mogę odmówić zawarcia umowy.

9. Informacja o źródle danych. 

Pani/Pana dane uzyskiwane są od Pani/Pana bezpośrednio lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2024 r.